Houd er rekening mee dat de inhoud van deze pagina een automatische vertaling is, die we aanbieden als hulpmiddel voor een globaal begrip. Het is een letterlijke vertaling en kan niet altijd de exacte betekenis overbrengen. EditingTools.io is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van vertalingen die worden aangeboden als onderdeel van deze service. De wettelijk geldende voorwaarden zijn beschikbaar in Duits.


Privacybeleid

Preamble

.

Met de volgende privacyverklaring willen wij u informeren over de soorten van persoonlijke gegevens (hierna ook kortweg "gegevens" genoemd) die wij verwerken, voor welke doeleinden en in welke omvang. De gegevensbeschermingsverklaring is van toepassing op alle door ons uitgevoerde verwerkingen van persoonsgegevens, zowel in het kader van de levering van onze diensten als in het bijzonder op onze websites, in mobiele applicaties en binnen externe online aanwezigheden, zoals onze social media-profielen (hierna gezamenlijk aangeduid als "Online-aanbod").

Inhoudsoverzicht

Controller

Het platform EditingTools.io.

Codebase Media UG (haftungsbeschr├Ąnkt)
Im Mediapark 5
50825 K├Âln
Germany

[email protected]

Overzicht van verwerkingsactiviteiten

Het volgende overzicht geeft een samenvatting van de soorten gegevens die worden verwerkt en de doeleinden van de verwerking, en verwijst naar de betrokkenen.

Typen gegevens die worden verwerkt

.
 • Inventarisgegevens.
 • Betalingsgegevens.
 • Contactgegevens.
 • Inhoudelijke gegevens.
 • Contractgegevens.
 • Gebruiksgegevens.
 • Meta-, communicatie- en proceduregegevens.
 • Beelden en/of video-opnamen.

Categorie├źn betrokkenen

 • Klanten.
 • Werknemers.
 • Belanghebbenden.
 • Communicatiepartners.
 • Gebruikers.
 • Bedrijfspartners en contractuele partners.
 • Ge├»dentificeerde personen.

Doelstellingen van de verwerking

 • Het verlenen van contractuele diensten en klantenservice.
 • Contactaanvragen en communicatie.
 • Veiligheidsmaatregelen.
 • Direct marketing.
 • Kantoor- en organisatieprocedures.
 • Meting van conversies.
 • Beheer en beantwoording van aanvragen.
 • Content Delivery Network (CDN).
 • Feedback.
 • Marketing.
 • Profielen met gebruikersgerelateerde informatie.
 • Het aanbieden van ons online aanbod en gebruiksvriendelijkheid.
 • Infrastructuur voor informatietechnologie.

Relevante rechtsgrondslagen

Hier volgt een overzicht van de rechtsgrondslagen van de GDPR op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken. Houd er rekening mee dat naast de bepalingen van de GDPR ook nationale voorschriften voor gegevensbescherming van toepassing kunnen zijn in het land waar u of wij woont of gevestigd zijn. Mochten er in individuele gevallen meer specifieke rechtsgrondslagen doorslaggevend zijn, dan zullen wij u hierover informeren in de gegevensbeschermingsverklaring.

 • Toestemming (Art. 6 lid 1 p. 1 lit. a) DSGVO) - De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens voor een specifiek doel of specifieke doelen.
 • Contractuele uitvoering en precontractuele verzoeken (Art. 6 (1) p. 1 lit. b) DSGVO) - Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene worden uitgevoerd.
 • Wettelijke verplichting (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. c) DSGVO) - Verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.
 • Geregistreerde belangen (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f) DSGVO) - Verwerking is noodzakelijk om de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of een derde te beschermen, tenzij deze belangen zwaarder wegen dan de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die de bescherming van persoonsgegevens vereisen.

Naast de gegevensbeschermingsbepalingen van de DSGVO zijn in Duitsland nationale voorschriften voor gegevensbescherming van toepassing. Hiertoe behoort met name de wet ter bescherming tegen misbruik van persoonsgegevens bij de gegevensverwerking (Bundesdatenschutzgesetz - BDSG). De BDSG bevat in het bijzonder speciale voorschriften over het recht op informatie, het recht om gegevens te laten wissen, het recht om bezwaar te maken, de verwerking van speciale categorie├źn persoonsgegevens, verwerking voor andere doeleinden en doorgifte, evenals geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen, waaronder profilering. Bovendien regelt deze wet de gegevensverwerking voor arbeidsdoeleinden (artikel 26 BDSG), in het bijzonder met betrekking tot het aangaan, uitvoeren of be├źindigen van arbeidsrelaties en de toestemming van werknemers. Bovendien kunnen de wetten inzake gegevensbescherming van de afzonderlijke deelstaten van toepassing zijn.

Veiligheidsmaatregelen

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen in overeenstemming met de wettelijke vereisten, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, omvang, omstandigheden en doeleinden van de verwerking, alsmede de verschillende waarschijnlijkheden en de omvang van de bedreiging voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, teneinde een beschermingsniveau te waarborgen dat in verhouding staat tot het risico.

.

De maatregelen omvatten in het bijzonder het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door de fysieke en elektronische toegang tot gegevens te controleren, evenals de toegang tot, de toegang tot, de openbaarmaking van, de verzekering van de beschikbaarheid van en de scheiding van gegevens die op hen betrekking hebben. Verder hebben we procedures ingesteld om de uitoefening van de rechten van de betrokkenen, het wissen van gegevens en reacties op gegevenscompromittering te waarborgen. Bovendien houden we al bij de ontwikkeling of selectie van hardware, software en procedures rekening met de bescherming van persoonlijke gegevens in overeenstemming met het principe van gegevensbescherming, door middel van technologie ontwerp en gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen.

TLS-encryptie (https): Ter bescherming van je gegevens die via ons online aanbod worden verzonden, gebruiken we TLS-encryptie. Je herkent dergelijke versleutelde verbindingen aan het voorvoegsel https:// in de adresregel van je browser.

Verzending van persoonsgegevens

In het kader van onze verwerking van persoonsgegevens komt het voor dat de gegevens worden doorgegeven aan andere instanties, bedrijven, juridisch zelfstandige organisatorische eenheden of personen of dat deze aan hen bekend worden gemaakt. Ontvangers van deze gegevens kunnen bijvoorbeeld dienstverleners zijn die zijn belast met IT-taken of aanbieders van diensten en inhoud die zijn geïntegreerd in een website. In dergelijke gevallen voldoen we aan de wettelijke vereisten en sluiten we met name passende contracten of overeenkomsten met de ontvangers van uw gegevens om uw gegevens te beschermen.

.

Verwerking van gegevens in derde landen

Als wij gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER)) of als de verwerking plaatsvindt in het kader van het gebruik van diensten van derden of het bekendmaken of overdragen van gegevens aan andere personen, entiteiten of bedrijven, gebeurt dit uitsluitend in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

Behoudens uitdrukkelijke toestemming of contractueel of wettelijk verplichte overdracht, verwerken we de gegevens of laten we de gegevens verwerken alleen in derde landen met een erkend niveau van gegevensbescherming, contractuele verplichting door zogenaamde standaard beschermingsclausules van de EU-Commissie, in aanwezigheid van certificeringen of bindende interne voorschriften voor gegevensbescherming (art. 44 tot 49 DSGVO, informatiepagina van de EU-Commissie: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de).

Verwijdering van gegevens

De door ons verwerkte gegevens worden overeenkomstig de wettelijke vereisten verwijderd zodra de voor verwerking toegestane toestemming wordt ingetrokken of andere toestemmingen niet meer van toepassing zijn (bijvoorbeeld als het doel van de verwerking van deze gegevens niet meer van toepassing is of als ze niet nodig zijn voor het doel). Als de gegevens niet worden verwijderd omdat ze nodig zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan beperkt tot deze doeleinden. Dat wil zeggen dat de gegevens worden afgeschermd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die moeten worden bewaard om redenen van handels- of belastingwetgeving of waarvan de opslag noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon.

Onze mededelingen over gegevensbescherming kunnen ook nadere informatie bevatten over het bewaren en verwijderen van gegevens, die voorrang hebben op de respectieve verwerkingsactiviteiten.

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden of andere geheugennotities die informatie op eindapparaten opslaan en informatie van de eindapparaten lezen. Bijvoorbeeld om de aanmeldstatus in een gebruikersaccount, de inhoud van een winkelwagentje in een e-shop, de geraadpleegde inhoud of gebruikte functies van een online aanbieding op te slaan. Cookies kunnen verder voor verschillende doeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld voor functionaliteit, veiligheid en comfort van online aanbiedingen en voor het maken van analyses van bezoekersstromen.

Toelichting op toestemming: Wij gebruiken cookies in overeenstemming met de wet. Daarom vragen we vooraf toestemming aan gebruikers, behalve wanneer dit niet wettelijk verplicht is. Toestemming is met name niet vereist als het opslaan en uitlezen van informatie, waaronder cookies, absoluut noodzakelijk is om de gebruiker een uitdrukkelijk door hem aangevraagde telemediadienst (d.w.z. ons online aanbod) te kunnen leveren. Tot de strikt noodzakelijke cookies behoren doorgaans cookies met functies die verband houden met de weergave en de bruikbaarheid van het online aanbod, load balancing, beveiliging, opslag van voorkeuren en keuzes van gebruikers of soortgelijke doeleinden die verband houden met de levering van de door de gebruikers gevraagde hoofd- en nevenfuncties van het online aanbod. De herroepbare toestemming wordt duidelijk gecommuniceerd aan de gebruikers en bevat informatie over het cookiegebruik in kwestie.

.

Noten over rechtsgrondslagen volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming: Op welke rechtsgrondslag volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming we persoonsgegevens van gebruikers verwerken met behulp van cookies, hangt af van de vraag of we gebruikers om toestemming vragen. Als gebruikers toestemming geven, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens de aangegeven toestemming. Anders worden de gegevens die met behulp van cookies worden verwerkt, verwerkt op basis van onze legitieme belangen (bijv. in een zakelijke exploitatie van ons online aanbod en verbetering van de bruikbaarheid ervan) of, als dit gebeurt in het kader van de nakoming van onze contractuele verplichtingen, als het gebruik van cookies noodzakelijk is om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen. Voor welke doeleinden de cookies door ons worden verwerkt, verduidelijken we in de loop van dit privacybeleid of in de context van onze toestemmings- en verwerkingsprocessen.

.

Bewaartermijn: Met betrekking tot de opslagperiode wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende soorten cookies:

 • Tijdelijke cookies (ook: sessiecookies):Tijdelijke cookies worden uiterlijk verwijderd nadat een gebruiker een online aanbieding heeft verlaten en zijn eindapparaat (bijvoorbeeld browser of mobiele applicatie) heeft gesloten.
 • Permanente cookies: Permanente cookies blijven ook na het sluiten van het eindapparaat opgeslagen. De aanmeldstatus kan bijvoorbeeld worden opgeslagen of de voorkeursinhoud kan direct worden weergegeven wanneer de gebruiker een website opnieuw bezoekt. Ook kunnen gebruikersgegevens die met behulp van cookies zijn verzameld, worden gebruikt voor het meten van het bereik. Tenzij we gebruikers expliciet informeren over het type en de opslagduur van cookies (bijvoorbeeld als onderdeel van het verkrijgen van toestemming), moeten gebruikers ervan uitgaan dat cookies permanent zijn en dat de opslagduur maximaal twee jaar kan zijn.

Algemene informatie over herroeping en bezwaar (opt-out): Gebruikers kunnen de door hen gegeven toestemming te allen tijde intrekken en tevens bezwaar maken tegen de verwerking conform de wettelijke vereisten in art. 21 DSGVO. Gebruikers kunnen hun bezwaar ook kenbaar maken via hun browserinstellingen, bijvoorbeeld door het gebruik van cookies uit te schakelen (hoewel dit ook de functionaliteit van onze online diensten kan beperken). Bezwaar maken tegen het gebruik van cookies voor online marketingdoeleinden kan ook via de websites https://optout.aboutads.info en https://www.youronlinechoices.com/.

 • Rechtelijke grondslag:Gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f) DSGVO).

Zakelijke diensten

Wij verwerken gegevens van onze contractuele en zakelijke partners, bijv. klanten en potenti├źle klanten (samen "contractuele partners" genoemd) in het kader van contractuele en vergelijkbare rechtsbetrekkingen en aanverwante maatregelen en in het kader van de communicatie met contractuele partners (of precontractueel), bijvoorbeeld om vragen te beantwoorden.

Wij verwerken deze gegevens om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen. Dit omvat in het bijzonder de verplichtingen om de overeengekomen diensten te leveren, eventuele update-verplichtingen en rechtsmiddelen in geval van garantie en andere prestatiestoringen. Daarnaast verwerken we de gegevens om onze rechten te waarborgen en ten behoeve van administratieve taken die verband houden met deze verplichtingen en de bedrijfsorganisatie. Verder verwerken we de gegevens op basis van onze gerechtvaardigde belangen in een goed en zakelijk beheer, evenals veiligheidsmaatregelen om onze contractuele partners en onze bedrijfsvoering te beschermen tegen misbruik, bedreiging van hun gegevens, geheimen, informatie en rechten (bijv. voor het inschakelen van telecommunicatie-, transport- en andere hulpdiensten, evenals onderaannemers, banken, belasting- en juridische adviseurs, betalingsdienstaanbieders of belastingdiensten). Binnen het kader van de toepasselijke wetgeving geven we de gegevens van contractuele partners alleen door aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de bovengenoemde doeleinden of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Contractuele partners worden geïnformeerd over verdere vormen van verwerking, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden, in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring.

.

Wij informeren de contractuele partners welke gegevens nodig zijn voor de bovengenoemde doeleinden voor of tijdens het verzamelen van gegevens, bijv. in online formulieren, door middel van speciale markering (bijv. kleuren) of symbolen (bijv. sterretjes of dergelijke), of persoonlijk.

Wij verwijderen de gegevens na het verstrijken van wettelijke garantie- en vergelijkbare verplichtingen, dus in principe na het verstrijken van 4 jaar, tenzij de gegevens bijvoorbeeld in een klantenaccount zijn opgeslagen, zolang ze om wettelijke redenen van archivering bewaard moeten worden. De wettelijke bewaartermijn is tien jaar voor documenten die relevant zijn volgens de belastingwetgeving en voor handelsboeken, inventarissen, openingsbalansen, jaarrekeningen, de werkinstructies die nodig zijn om deze documenten te begrijpen en andere organisatorische documenten en boekhoudkundige bescheiden, en zes jaar voor ontvangen handels- en zakelijke brieven en reproducties van verzonden handels- en zakelijke brieven. De periode begint aan het einde van het kalenderjaar waarin de laatste boeking in het boek, de inventaris, de openingsbalans, de jaarrekening of het bestuursverslag is gemaakt, de handels- of zakelijke brief is ontvangen of verzonden, of het boekhouddocument is gemaakt, verder de opname is gemaakt of de andere documenten zijn gemaakt.

Voor zover we een boekhouding bijhouden, is de periode van zes jaar van toepassing op ontvangen handels- en zakelijke brieven en reproducties van verzonden handels- en zakelijke brieven.

Voor zover wij gebruikmaken van externe aanbieders of platforms om onze diensten te verlenen, zijn de voorwaarden en privacyverklaringen van de respectieve externe aanbieders of platforms van toepassing op de relatie tussen de gebruikers en de aanbieders.

 • Soorten verwerkte gegevens: Inventarisgegevens (bijv. namen, adressen); betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, facturen, betalingsgeschiedenis); contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers); contractgegevens (bijv. onderwerp van contract, termijn, klantcategorie); gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in content, toegangstijden); meta-, communicatie- en procedurele gegevens (bijv. IP-adressen, tijdsgegevens, identificatienummers, toestemmingsstatus).
 • betrokkenen: klanten; ge├»nteresseerden; zakelijke en contractuele partners.
 • Doeleinden van de verwerking: het verlenen van contractuele diensten en klantenservice; beveiligingsmaatregelen; contactaanvragen en communicatie; kantoor- en organisatie procedures; beheer van en reageren op verzoeken; conversiemeting (meten van de effectiviteit van marketingactiviteiten).
 • Rechtelijke grondslag: Uitvoering van het contract en precontractuele verzoeken (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b) DSGVO); Wettelijke verplichting (art. 6 lid 1 p. 1 lit. c) DSGVO). 1 p. 1 lit. c) DSGVO); Gerechtvaardigde belangen (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f) DSGVO).

Verder commentaar op verwerkingen, procedures en diensten:

 • Klanten account: Contractuele partners kunnen een account aanmaken binnen ons online aanbod (bijvoorbeeld een klanten- of gebruikersaccount, kortweg "klanten account"). Als de registratie van een klanten account vereist is, worden contractpartners hiervan op de hoogte gesteld, evenals van de informatie die vereist is voor de registratie. Klanten accounts zijn niet openbaar en kunnen niet worden ge├»ndexeerd door zoekmachines. In het kader van de registratie en de daaropvolgende aanmeldingen en het gebruik van het klanten account slaan wij de IP-adressen van de klanten samen met de toegangstijden op om de registratie te kunnen bewijzen en misbruik van het klanten account te voorkomen. Als klanten hun klanten account hebben opgezegd, worden de gegevens met betrekking tot het klanten account verwijderd, tenzij het bewaren ervan om wettelijke redenen vereist is. Het is de plicht van klanten om hun gegevens veilig te stellen wanneer het klanten account is be├źindigd; Rechtelijke grondslag: Uitvoering van het contract en precontractuele onderzoeken (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b) DSGVO).
 • Merkliste/ Wunschliste: Klanten kunnen een product-/verlanglijst maken. In dit geval worden de producten opgeslagen in het kader van de nakoming van onze contractuele verplichtingen totdat de account wordt verwijderd, tenzij de productlijst vermeldingen door de klant worden verwijderd of wij de klant uitdrukkelijk informeren over afwijkende bewaartermijnen; Rechtsgrond:Uitvoering van het contract en precontractuele verzoeken (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b) DSGVO).
 • Winkel en e-commerce: Wij verwerken de gegevens van onze klanten om hen in staat te stellen de geselecteerde producten, goederen en bijbehorende diensten te selecteren, te kopen of te bestellen, evenals de betaling en levering of uitvoering ervan. Indien nodig voor de uitvoering van een bestelling, maken we gebruik van dienstverleners, met name post-, expeditie- en verzendbedrijven, om de levering of uitvoering aan onze klanten uit te voeren. Voor het verwerken van betalingstransacties maken we gebruik van de diensten van banken en betalingsdienstaanbieders. De vereiste informatie wordt als zodanig ge├»dentificeerd in het kader van het bestelproces of een vergelijkbaar acquisitieproces en omvat de informatie die nodig is voor de levering of verstrekking en facturering, evenals contactgegevens om eventuele contactinformatie te kunnen raadplegen; Rechtsgrondslag:uitvoering van het contract en precontractuele onderzoeken (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b) DSGVO).
 • Artistieke en literaire diensten: Wij verwerken de gegevens van onze klanten om hen in staat te stellen de geselecteerde diensten of werken en aanverwante activiteiten te selecteren, te kopen of in opdracht te geven, evenals de betaling en levering of uitvoering ervan. De vereiste informatie wordt als zodanig ge├»dentificeerd in het kader van de bestelling, opdracht of vergelijkbare contractsluiting en omvat de informatie die nodig is voor levering en facturering, evenals contactgegevens om eventueel overleg te kunnen voeren; Rechtelijke grondslag:uitvoering van het contract en precontractuele onderzoeken (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b) DSGVO).
 • Project- en ontwikkelingsdiensten: Wij verwerken de gegevens van onze klanten en opdrachtgevers (hierna uniform aangeduid als "klanten") om hen in staat te stellen de geselecteerde diensten of werken en aanverwante activiteiten te selecteren, te kopen of in opdracht te geven, evenals de betaling en levering of uitvoering ervan. De vereiste informatie wordt als zodanig ge├»dentificeerd in het kader van de bestelling, inkooporder of vergelijkbare contractafsluiting en omvat de informatie die vereist is voor het leveren van diensten en facturering, evenals contactgegevens om eventueel overleg te kunnen plegen. Voor zover wij toegang krijgen tot informatie van eindklanten, medewerkers of andere personen, verwerken wij deze in overeenstemming met de wettelijke en contractuele vereisten; Wettelijke basis:uitvoering van het contract en precontractuele onderzoeken (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b) DSGVO).
 • Aanbieden van software- en platformdiensten: Wij verwerken de gegevens van onze gebruikers, geregistreerde gebruikers en eventuele testgebruikers (hierna uniform aangeduid als "gebruikers") om hen onze contractuele diensten te kunnen leveren en op basis van legitieme belangen om de veiligheid van ons aanbod te waarborgen en dit verder te ontwikkelen. De vereiste informatie wordt als zodanig ge├»dentificeerd in het kader van de bestelling, opdracht of vergelijkbare contractsluiting en omvat de informatie die nodig is voor de levering van diensten en facturering, evenals contactgegevens om eventuele raadplegingen te kunnen houden; Rechtelijke grondslag:Uitvoering van contracten en precontractuele onderzoeken (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b) DSGVO).
 • Makelaarsdiensten: Wij verwerken de gegevens die door ge├»nteresseerde partijen worden verstrekt in het kader van de aanvraag voor bemiddeling met het doel een contract op te stellen, uit te voeren en, indien nodig, te be├źindigen voor de bemiddeling van offertes van aanbieders van de van hun kant gevraagde producten of diensten. Wij gebruiken de contactgegevens van ge├»nteresseerden om hun verzoek te specificeren via het overeengekomen of anderszins toegestane communicatiekanaal (bijv. telefoon of e-mail) en om hen geschikte aanbieders of aanbiedingen voor te stellen op basis van het gespecificeerde verzoek. Daarnaast kunnen we ge├»nteresseerden op een later tijdstip vragen stellen over het succes van onze bemiddelingsdiensten, in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Wij verwerken de gegevens van de ge├»nteresseerden en van de aanbieders om onze contractuele verplichtingen na te komen, om de aanvraag van de ge├»nteresseerden te koppelen aan de passende aanbiedingen van de aanbieders en om deze door te sturen naar de desbetreffende aanbieders of om de aanbieders voor te stellen. Wij kunnen de gegevens die ge├»nteresseerden in het online formulier invoeren, registreren om het bestaan van de contractuele relatie en overeenkomsten van de ge├»nteresseerden te kunnen bewijzen in overeenstemming met de wettelijke verantwoordingsplicht (art. 5 lid 2 DSGVO). Deze informatie wordt opgeslagen voor een periode van drie tot vier jaar voor het geval we het oorspronkelijke verzoek moeten bewijzen (bijv. om de machtiging om contact op te nemen met de betrokken partijen te kunnen bewijzen); Rechtsgrond:Uitvoeren van contracten en precontractuele onderzoeken (Art. 6 lid 1 p. 1 lit. b) DSGVO). b) DSGVO).

In het kader van onze bedrijfsactiviteiten gebruiken we aanvullende diensten, platforms, interfaces of plug-ins van externe leveranciers (kortweg "diensten") in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Het gebruik ervan is gebaseerd op onze belangen in het juiste, rechtmatige en economische beheer van onze bedrijfsactiviteiten en interne organisatie.

 • Typen verwerkte gegevens:Voorraadgegevens (bijv. namen, adressen); betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, facturen, betalingsgeschiedenis); contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers); inhoudsgegevens (bijv. invoer in online formulieren); contractgegevens (bijv. onderwerp van contract, termijn, klantcategorie).
 • Gegevensbetrokkenen: klanten; potenti├źle klanten; gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van onlinediensten); zakelijke en andere gegevensbetrokkenen.
 • Gegevensbetrokkenen: klanten; potenti├źle klanten; gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van online diensten); zakelijke en contractuele partners; werknemers (bijv. werknemers, sollicitanten, voormalige werknemers).
 • Doeleinden van de verwerking: Het verlenen van contractuele diensten en klantenservice; kantoor- en organisatieprocedures.
 • Rechtmatige grondslag: Gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f) DSGVO).

Verder toelichting op verwerkingsprocessen, -procedures en -diensten:

Betalingsprocessen

In het kader van contractuele en andere juridische relaties, op basis van wettelijke verplichtingen of anderszins op basis van onze legitieme belangen, bieden wij betrokkenen effici├źnte en veilige betalingsmogelijkheden en maken wij hiervoor naast banken en kredietinstellingen gebruik van andere dienstverleners (gezamenlijk "betalingsdienstaanbieders" genoemd).

.

De gegevens die door de betalingsdienstaanbieders worden verwerkt, omvatten inventarisgegevens, zoals naam en adres, bankgegevens, zoals rekeningnummers of creditcardnummers, wachtwoorden, TAN's en checksums, evenals contract-, totaal- en ontvangergerelateerde informatie. Deze informatie is nodig om de transacties uit te voeren. De ingevoerde gegevens worden echter alleen door de betalingsdienstaanbieders verwerkt en bij hen opgeslagen. D.w.z. dat wij geen rekening- of creditcardgerelateerde informatie ontvangen, maar alleen informatie met bevestigende of negatieve informatie over de betaling. Onder bepaalde omstandigheden geven de betalingsserviceproviders de gegevens door aan kredietbureaus. Het doel van deze overdracht is om de identiteit en kredietwaardigheid te controleren. In dit verband verwijzen we naar de algemene voorwaarden en de privacyverklaringen van de betalingsdienstaanbieders.

.

Voor betalingstransacties gelden de algemene voorwaarden en privacyverklaringen van de respectieve betalingsdienstaanbieders, die toegankelijk zijn via de respectieve websites of transactieapplicaties. Wij verwijzen ook naar deze voorwaarden voor nadere informatie en de uitoefening van rechten met betrekking tot herroeping, informatie en andere rechten van betrokkenen.

 • Soorten verwerkte gegevens:Voorraadgegevens (bijv. namen, adressen); Betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, facturen, betalingsgeschiedenis); Contractgegevens (bijv. onderwerp van contract, looptijd, klantcategorie); Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in content, toegangstijden); meta-, communicatie- en proceduregegevens (bijv. IP-adressen, tijdstippen, identificatienummers, toestemmingsstatus).
 • betrokkenen: klanten; belanghebbenden.
 • Doel van de verwerking: Het verlenen van contractuele diensten en klantenservice.
 • Rechtelijke grondslag: Uitvoering van contracten en precontractuele verzoeken (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b) DSGVO).

Verder toelichting op verwerkingsprocessen, -procedures en -services:

 • PayPal: Betalingsdiensten (technische verbinding van online betaalmethoden) (bijv. PayPal, PayPal Plus, Braintree); Serviceprovider: PayPal (Europe) S.├á r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg; Rechtsgrondslag: Uitvoering van de overeenkomst en precontractuele verzoeken (Art. 6 lid 1 p. 1 lit. b) DSGVO); Website: https://www.paypal.com/de; Privacybeleid: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.
 • Stripe: betalingsdiensten (technische verbinding van online betaalmethoden); dienstverlener: Stripe, Inc, 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, VS; rechtsgrondslag:uitvoering van het contract en precontractuele verzoeken (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b) DSGVO); website: https://stripe.com; privacybeleid: https://stripe.com/de/privacy.

Het online aanbod en webhosting

Wij verwerken gegevens van gebruikers om hen onze online diensten te kunnen aanbieden. Hiervoor verwerken we het IP-adres van de gebruiker, dat nodig is om de inhoud en functies van onze online diensten naar de browser of het eindapparaat van de gebruiker te verzenden.

.
 • Typen verwerkte gegevens:Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden); meta-, communicatie- en procedurele gegevens (bijv. IP-adressen, tijdsinformatie, identificatienummers, toestemmingsstatus); inhoudsgegevens (bijv. invoer in online formulieren).
 • betrokkenen: Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van online services).
 • Doeleinden van de verwerking: Het aanbieden van ons online aanbod en onze gebruikerservaring; Informatietechnologie-infrastructuur (exploitatie en levering van informatiesystemen en technische apparaten (computers, servers, enz.).); Beveiligingsmaatregelen; Content Delivery Network (CDN); Levering van contractuele diensten en klantenservice.
 • Rechtmatige grondslag:Gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f) DSGVO).

Verder commentaar op verwerkingsprocessen, -procedures en -services:

 • Het online aanbieden van gehuurde opslagruimte: Voor het aanbieden van ons online aanbod maken we gebruik van opslagruimte, rekencapaciteit en software die we huren of anderszins verkrijgen van een overeenkomstige serverprovider (ook wel "webhoster" genoemd); Gerechtelijke grondslag:Gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f) DSGVO).
 • Het aanbieden van online aanbod op eigen / dedicated serverhardware: Voor het aanbieden van ons online aanbod gebruiken wij serverhardware die door ons wordt beheerd, evenals de bijbehorende opslagruimte, rekencapaciteit en software; Wettelijke basis:Wettige belangen (Art. 6 lid 1 p. 1 lit. f) DSGVO).
 • Verzameling van toegangsgegevens en logbestanden: De toegang tot ons online aanbod wordt vastgelegd in de vorm van zogenaamde "serverlogbestanden". De serverlogbestanden kunnen het adres en de naam van de opgevraagde webpagina's en bestanden, de datum en tijd van opvraging, de hoeveelheid overgedragen gegevens, de melding van succesvolle opvraging, het browsertype en de browserversie, het besturingssysteem van de gebruiker, de referrer-URL (de eerder bezochte pagina) en meestal ook IP-adressen en de aanvragende provider bevatten. De serverlogbestanden kunnen enerzijds worden gebruikt voor beveiligingsdoeleinden, bijvoorbeeld om overbelasting van de server te voorkomen (met name in het geval van misbruik, zogenaamde DDoS-aanvallen) en anderzijds om de bezetting van de servers en hun stabiliteit te waarborgen; Wettelijke grondslag: Gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f) DSGVO); Wissen van gegevens: Informatie uit logbestanden wordt maximaal 30 dagen bewaard en daarna verwijderd of geanonimiseerd. Gegevens waarvan verdere opslag nodig is voor bewijsdoeleinden worden uitgesloten van verwijdering totdat het betreffende incident definitief is opgehelderd.
 • Emailverzending en hosting: De webhostingdiensten die wij gebruiken, omvatten ook het verzenden, ontvangen en opslaan van e-mails. Voor deze doeleinden worden de adressen van de ontvangers en afzenders verwerkt, evenals andere informatie met betrekking tot de e-mailverzending (bijvoorbeeld de betrokken providers) en de inhoud van de respectieve e-mails. De bovengenoemde gegevens kunnen ook worden verwerkt voor spam-detectie. Houd er rekening mee dat e-mails over het algemeen niet versleuteld op het internet worden verzonden. In de regel worden e-mails onderweg versleuteld, maar (tenzij een zogenaamde end-to-end versleutelingsmethode wordt gebruikt) niet op de servers vanaf waar ze worden verzonden en ontvangen. We kunnen daarom geen verantwoordelijkheid nemen voor het transmissiepad van de e-mails tussen de afzender en de ontvangst op onze server; Rechtelijke grondslag:Gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f) DSGVO).
 • Content Delivery Network: Wij maken gebruik van een "Content Delivery Network" (CDN). Een CDN is een dienst met behulp waarvan de inhoud van een online aanbieding, met name grote mediabestanden, zoals afbeeldingen of programmascripts, sneller en veiliger kan worden afgeleverd met behulp van regionaal gedistribueerde servers die via internet met elkaar zijn verbonden; Rechtmatige grondslag:Gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f) DSGVO).
 • Gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f) DSGVO). f) DSGVO).
 • 1&1 IONOS: Diensten op het gebied van het leveren van informatietechnologie-infrastructuur en aanverwante diensten (bijv. opslagruimte en/of rekencapaciteit); Service provider: 1&1 IONOS SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur, Duitsland; Rechtmatige grondslag:Legitieme belangen (Art. 6 lid 1 p. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://www.ionos.en; Gegevensbeschermingsverklaring: https://www.ionos.de/terms-gtc/terms-privacy; Contract: https://www.ionos.en/help/data-protection/general-information-about-data-protection-basic-regulation-dsgvo/order-processing/.
 • Cloudflare: Content-Delivery-Network (CDN) - dienst waarmee de inhoud van een online aanbieding, met name grote mediabestanden, zoals afbeeldingen of programmascripts, sneller en veiliger kan worden afgeleverd met behulp van regionaal gedistribueerde servers die via internet met elkaar zijn verbonden; dienstverlener: Cloudflare, Inc, 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA; Rechtelijke grondslag:Legitimate interests (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://www.cloudflare.com; Privacy Policy: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/; Contract: https://www.cloudflare.com/cloudflare-customer-dpa; Standaard contractuele clausules (die het niveau van gegevensbescherming voor verwerking in derde landen waarborgen): https://www.cloudflare.com/cloudflare-customer-scc.
 • Google Cloud Storage: Cloudopslag, cloud-infrastructuurservices en cloudgebaseerde applicatiesoftware; Serviceprovider: Google Cloud EMEA Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ierland; Gerechtvaardigde gronden:Gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://cloud.google.com/; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy; Contract: https://cloud.google.com/terms/data-processing-addendum; Standaard contractuele clausules (die niveau van gegevensbescherming garanderen voor verwerking in derde landen): https://cloud.google.com/terms/eu-model-contract-clause; Verder informatie: https://cloud.google.com/privacy.

Speciale kennisgevingen met betrekking tot applicaties (apps)

Wij verwerken de gegevens van de gebruikers van onze applicatie voor zover dit noodzakelijk is om de applicatie en de bijbehorende functionaliteiten aan de gebruikers te leveren, de beveiliging ervan te bewaken en de applicatie verder te ontwikkelen. Wij kunnen ook contact opnemen met gebruikers om te voldoen aan wettelijke vereisten, mits de communicatie noodzakelijk is voor het beheer of gebruik van de applicatie. In alle andere opzichten verwijzen wij naar de privacyverklaringen in dit privacybeleid met betrekking tot de verwerking van de gegevens van gebruikers.

.

Wettelijke basis: De verwerking van gegevens die vereist is voor het leveren van de functionaliteiten van de applicatie dient de nakoming van contractuele verplichtingen. Dit geldt ook als voor het aanbieden van de functionaliteit autorisatie van de gebruikers is vereist (bijv. vrijgave van apparaatfuncties). Als de verwerking van gegevens niet noodzakelijk is voor het leveren van de functionaliteiten van de applicatie, maar de beveiliging van de applicatie of onze zakelijke belangen dient (bijv. het verzamelen van gegevens voor het optimaliseren van de applicatie of beveiligingsdoeleinden), is dit gebaseerd op onze legitieme belangen. Als gebruikers expliciet om toestemming wordt gevraagd voor de verwerking van hun gegevens, is de verwerking van de gegevens waarop de toestemming betrekking heeft, gebaseerd op de toestemming.

.
 • Soorten verwerkte gegevens: Inventarisgegevens (bijv. namen, adressen); meta-, communicatie- en procedurele gegevens (bijv. IP-adressen, tijdgegevens, identificatienummers, toestemmingsstatus); betalingsgegevens (bijv.
 • Betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, facturen, betalingsgeschiedenis); contractgegevens (bijv. onderwerp van het contract, looptijd, klantcategorie).
 • Gegevensonderwerpen: Gebruikers (bijv. website bezoekers, gebruikers van online services).
 • Doel van de verwerking: Het verlenen van contractuele diensten en klantenservice.
 • Rechtelijke grondslag: Toestemming (art. 6 lid 1 p. 1 lit. a) DSGVO); Uitvoering van het contract en precontractuele verzoeken (art. 6 lid 1 p. 1 lit. a) DSGVO). 6 para. 1 p. 1 lit. b) DSGVO); Gerechtvaardigde belangen (art. 6 para. 1 p. 1 lit. f) DSGVO).

Verder commentaar op verwerkingsprocessen, procedures en diensten:

 • Commercieel gebruik: Wij verwerken de gegevens van de gebruikers van onze applicatie, geregistreerde gebruikers en eventuele testgebruikers (hierna uniform "gebruikers" genoemd) om onze contractuele diensten aan hen te kunnen leveren en op basis van legitieme belangen om de veiligheid van onze applicatie te waarborgen en deze verder te kunnen ontwikkelen. De vereiste informatie wordt als zodanig ge├»dentificeerd in de context van het gebruik, de bestelling, de bestelling of vergelijkbare contractafsluiting en kan de informatie bevatten die nodig is voor de levering van diensten en voor eventuele facturering, evenals contactgegevens om eventuele raadplegingen te kunnen houden; Rechtmatige grondslag: Contractuitvoering en precontractuele onderzoeken (Art. 6 lid 1 p. 1 lit. b) DSGVO).

Koop van applicaties via app stores

De aankoop van onze applicatie vindt plaats via speciale online platforms die worden beheerd door andere serviceproviders (zogenaamde "app stores"). In deze context gelden de privacyverklaringen van de betreffende app stores naast onze privacyverklaringen. Dit geldt in het bijzonder met betrekking tot de methoden die op de platforms worden gebruikt voor bereikmeting en op interesses gebaseerde marketing, evenals een eventuele verplichting om kosten te betalen.

.
 • Soorten verwerkte gegevens:Voorraadgegevens (bijv. namen, adressen); betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, facturen, betalingsgeschiedenis); contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers); contractgegevens (bijv. Onderwerp van contract, termijn, klantcategorie); gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in content, toegangstijden); meta-, communicatie- en procedurele gegevens (bijv. IP-adressen, tijdsinformatie, identificatienummers, toestemmingsstatus); inhoudsgegevens (bijv.
 • Gegevensbetrokkenen:klanten; gebruikers (bijv. website bezoekers, gebruikers van online services).
 • Doel van de verwerking:Het verlenen van contractuele diensten en klantenservice; marketing.
 • Gerechtvaardigde grondslag: Gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f) DSGVO).

Verder commentaar op verwerkingsactiviteiten, procedures en diensten:

Registratie, aanmelding en gebruikersaccount

Gebruikers kunnen een gebruikersaccount aanmaken. Als onderdeel van het registratieproces worden de vereiste verplichte gegevens aan de gebruiker verstrekt en verwerkt om de gebruikersaccount te kunnen aanmaken op basis van het nakomen van de contractuele verplichtingen. De verwerkte gegevens omvatten in het bijzonder de login-informatie (gebruikersnaam, wachtwoord en e-mailadres).

.

Bij het gebruik van onze registratie- en aanmeldfuncties en het gebruikersaccount slaan we het IP-adres en het tijdstip van de betreffende gebruikersactie op. De opslag is gebaseerd op onze legitieme belangen en die van de gebruikers in bescherming tegen misbruik en ander ongeoorloofd gebruik. In principe worden deze gegevens niet doorgegeven aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitoefenen van onze aanspraken of er een wettelijke verplichting bestaat om dit te doen.

.

Gebruikers kunnen per e-mail worden geïnformeerd over processen die relevant zijn voor hun gebruikersaccount, zoals technische wijzigingen.

 • Types van verwerkte gegevens: Inventarisgegevens (bijv. namen, adressen); contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers); inhoudsgegevens (bijv. invoer in online formulieren); meta-, communicatie- en proceduregegevens (bijv. IP-adressen, tijdsgegevens, identificatienummers, toestemmingsstatus).
 • Gegevensbetrokkenen: Gebruikers (bijv. website bezoekers, gebruikers van online services).
 • Doel van de verwerking: Het verlenen van contractuele diensten en klantenservice; beveiligingsmaatregelen; administratie en beantwoording van verzoeken; het aanbieden van ons online aanbod en onze gebruikerservaring.
 • Rechtelijke grondslag: Uitvoering van contracten en precontractuele verzoeken (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b) DSGVO); Gerechtvaardigde belangen (art. 6 para. 1 p. 1 lit. f) DSGVO).

Verder commentaar op verwerkingen, procedures en diensten:

 • Gebruikersprofielen zijn niet openbaar: Gebruikersprofielen zijn niet openbaar zichtbaar of toegankelijk.
 • Wissen van gegevens na be├źindiging: Als gebruikers hun gebruikersaccount hebben be├źindigd, worden hun gegevens met betrekking tot het gebruikersaccount verwijderd, behoudens wettelijke toestemming, verplichting of toestemming van de gebruikers; Rechtsgrond:Uitvoering van het contract en precontractuele verzoeken (Art. 6 lid 1 p. 1 lit. b) DSGVO).

Blogs en publicatiemedia

Wij maken gebruik van blogs of vergelijkbare middelen voor online communicatie en publicatie (hierna "publicatiemedium" genoemd). Ten behoeve van het publicatiemedium worden de gegevens van lezers alleen verwerkt voor zover dit noodzakelijk is voor de presentatie en communicatie tussen auteurs en lezers of om veiligheidsredenen. Voor het overige verwijzen wij naar de informatie over de verwerking van bezoekers van ons publicatiemedium in het kader van deze privacyverklaring.

.
 • Typen verwerkte gegevens: Inventarisgegevens (bijv. namen, adressen); contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers); inhoudsgegevens (bijv. invoer in online formulieren); gebruiksgegevens (bijv, bezochte webpagina's, interesse in inhoud, toegangstijden); meta-, communicatie- en procedurele gegevens (bijv. bijv. IP-adressen, tijdsgegevens, identificatienummers, toestemmingsstatus).
 • Gegevensbetrokkenen: gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van online services).
 • Doelen van de verwerking: levering van contractuele diensten en klantenservice; feedback (bijv. het verzamelen van feedback via een online formulier); levering van ons online aanbod en gebruikerservaring.
 • Rechtmatige grondslag:Legitieme belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f) DSGVO).

Contact- en enquêtebeheer

Wanneer u contact met ons opneemt (bijv. per post, contactformulier, e-mail, telefoon of via sociale media) en in het kader van bestaande gebruikers- en zakenrelaties, worden de gegevens van de vragende personen verwerkt voor zover dat nodig is om te reageren op de contactverzoeken en eventueel gevraagde acties.

 • Soorten verwerkte gegevens:Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers); inhoudsgegevens (bijv. invoer in online formulieren); gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden); meta-, communicatie- en procesgegevens (bijv. bijv. IP-adressen, tijdstempels, identificatienummers, toestemmingsstatus).
 • Gegevensbetrokkenen: communicatiepartners.
 • Doel van de verwerking: contactaanvragen en communicatie; beheer van en reageren op aanvragen; feedback (bijv.g..bijv. het verzamelen van feedback via een online formulier); het aanbieden van ons online aanbod en onze gebruikerservaring.
 • Gerechtvaardigde grondslag:Gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f) DSGVO); Uitvoering van contracten en precontractuele verzoeken (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b) DSGVO).

Verder commentaar op verwerkingsprocessen, procedures en services:

 • Contactformulier: Wanneer gebruikers contact met ons opnemen via ons contactformulier, e-mail of andere communicatiekanalen, verwerken wij de gegevens die in deze context aan ons zijn doorgegeven om het doorgegeven verzoek te verwerken; Rechtsgrond:Uitvoeren van het contract en precontractuele verzoeken (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b) DSGVO), Legitieme belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f) DSGVO).

Video-conferencing, onlinevergaderingen, webinars en schermdeling

Wij maken gebruik van platforms en applicaties van andere aanbieders (hierna te noemen "conferentieplatforms") voor het houden van video- en audioconferenties, webinars en andere soorten video- en audiovergaderingen (hierna gezamenlijk te noemen "conferentie"). Bij het selecteren van de conferentieplatforms en hun diensten voldoen we aan de wettelijke vereisten.

Gegevens verwerkt door conferentieplatforms:Tijdens deelname aan een conferentie verwerken de conferentieplatforms de hieronder genoemde persoonsgegevens van de deelnemers. De omvang van de verwerking hangt enerzijds af van welke gegevens in het kader van een specifieke conferentie worden gevraagd (bijv. vermelding van toegangsgegevens of duidelijke namen) en welke optionele informatie door de deelnemers wordt verstrekt. Naast de verwerking voor het houden van de conferentie kunnen de gegevens van deelnemers ook door de conferentieplatforms worden verwerkt voor beveiligingsdoeleinden of voor het optimaliseren van de dienstverlening. De verwerkte gegevens omvatten persoonlijke gegevens (voornaam, achternaam), contactinformatie (e-mailadres, telefoonnummer), toegangsgegevens (toegangscodes of wachtwoorden), profielfoto's, informatie over professionele positie/functie, het IP-adres van de internettoegang, informatie over de eindapparatuur van de deelnemers, hun besturingssysteem, de browser en de technische en taalinstellingen ervan, informatie over de inhoud van de communicatie, d.w.z. vermeldingen in chats en audio- en videogegevens, evenals het gebruik van andere beschikbare functies (bijv. enquêtes). De inhoud van de communicatie wordt gecodeerd voor zover technisch mogelijk verstrekt door de conferentieleveranciers. Als deelnemers als gebruikers bij de conferentieplatforms zijn geregistreerd, kunnen verdere gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de overeenkomst met de betreffende conferentieleverancier.

.

Logging en opnamen: Als tekstinvoer, deelnameresultaten (bijvoorbeeld van enquêtes) en video- of audio-opnamen worden gelogd, wordt dit vooraf op transparante wijze aan de deelnemers meegedeeld en wordt hen - indien nodig - om toestemming gevraagd.

Gegevensbeschermingsmaatregelen voor de deelnemers: Let op de details van de verwerking van uw gegevens door de conferentieplatforms in hun mededelingen over gegevensbescherming en kies binnen de instellingen van de conferentieplatforms de beveiligings- en privacy-instellingen die voor u optimaal zijn. Zorg bovendien voor gegevens- en privacybescherming op de achtergrond van uw opname voor de duur van een videoconferentie (bijv. door huisgenoten op de hoogte te stellen, deuren te vergrendelen en de achtergrondmaskeerfunctie te gebruiken, indien technisch mogelijk). Links naar de conferentieruimten en toegangsgegevens mogen niet openbaar worden gemaakt aan onbevoegde derden.

Noten over rechtsgrondslagen: Voor zover we naast de conferentieplatforms ook gegevens van gebruikers verwerken en gebruikers om toestemming vragen voor het gebruik van de conferentieplatforms of bepaalde functies (bijvoorbeeld toestemming voor het opnemen van conferenties), is de rechtsgrondslag voor de verwerking deze toestemming. Verder kan onze verwerking noodzakelijk zijn voor het nakomen van onze contractuele verplichtingen (bijv. in deelnemerslijsten, in het geval van het opnieuw verwerken van gespreksresultaten, etc.). In alle andere gevallen worden gebruikersgegevens verwerkt op basis van onze legitieme belangen in effici├źnte en veilige communicatie met onze communicatiepartners.

.
 • Typen verwerkte gegevens: Inventarisgegevens (bijv. namen, adressen); contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers); inhoudsgegevens (bijv. invoer in online formulieren); gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden); metagegevens, communicatiegegevens en procesgegevens (bijv. IP-adressen, tijdgegevens, identificatienummers, toestemmingsstatus).
 • betrokkenen: Communicatiepartners; Gebruikers (bijv. bezoekers van de website, gebruikers van online services); Personen die zijn afgebeeld.
 • Doeleinden van de verwerking:Het verlenen van contractuele diensten en klantenservice; contactverzoeken en communicatie; kantoor- en organisatieprocedures.
 • Rechtmatige grondslag:Gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f) DSGVO).

Verder toelichting op verwerkingsactiviteiten, procedures en diensten:

Clouddiensten

Wij maken gebruik van softwareservices die toegankelijk zijn via internet en die draaien op de servers van hun providers (zogenaamde "clouddiensten", ook wel "software as a service" genoemd) voor de opslag en het beheer van inhoud (bijv, opslag en beheer van documenten, delen van documenten, inhoud en informatie met specifieke ontvangers, of publiceren van inhoud en informatie).

In deze context kunnen persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen op de servers van de providers voor zover deze deel uitmaken van communicatieprocessen met ons of anderszins door ons worden verwerkt zoals uiteengezet in de context van dit privacybeleid. Deze gegevens kunnen met name stam- en contactgegevens van gebruikers, gegevens over transacties, contracten, andere processen en hun inhoud omvatten. Cloud service providers verwerken ook gebruiksgegevens en metadata die door hen worden gebruikt voor beveiligingsdoeleinden en serviceoptimalisatie.

.

Als we de cloudservices gebruiken om formulieren of andere documenten en inhoud aan andere gebruikers of aan openbaar toegankelijke websites te leveren, kunnen de providers cookies opslaan op de apparaten van gebruikers ten behoeve van webanalyse of om de instellingen van gebruikers te onthouden (bijv. in het geval van mediabesturing).

 • Typen verwerkte gegevens: Inventarisgegevens (bijv. namen, adressen); contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers); inhoudsgegevens (bijv. invoer in online formulieren); gebruiksgegevens (bijv, bezochte webpagina's, interesse in inhoud, toegangstijden); meta-, communicatie- en proceduregegevens (bijv. IP-adressen, tijdsgegevens, identificatienummers, toestemmingsstatus); beeld- en/of video-opnamen (bijv. foto's of video-opnamen van een persoon).
 • betrokkenen: klanten; werknemers (bijv. werknemers, sollicitanten, voormalige werknemers); belanghebbenden; communicatiepartners; gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van online services).
 • Doeleinden van verwerking: Kantoor- en organisatieprocedures; Informatietechnologie-infrastructuur (exploitatie en levering van informatiesystemen en technische apparatuur (computers, servers, enz.).); Levering van contractuele diensten en klantenservice.
 • Gerechtvaardigde grondslag: Gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f) DSGVO).

Verder informatie over verwerkingsactiviteiten, procedures en services:

Nieuwsbrieven en elektronische kennisgevingen

Wij versturen alleen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische kennisgevingen (hierna "nieuwsbrieven" genoemd) met toestemming van de ontvangers of met een wettelijke toestemming. Voor zover de inhoud van de nieuwsbrief specifiek is omschreven in het kader van een inschrijving, is deze bepalend voor de toestemming van de gebruikers. Voor het overige bevatten onze nieuwsbrieven informatie over onze diensten en ons.

Om je aan te melden voor onze nieuwsbrieven is het over het algemeen voldoende om je e-mailadres op te geven. We kunnen je echter vragen om een naam op te geven ten behoeve van een persoonlijk adres in de nieuwsbrief, of andere informatie, indien dit noodzakelijk is voor het doel van de nieuwsbrief.

.

Double-Opt-In-Procedure:De registratie voor onze nieuwsbrief vindt in principe plaats in een zogenaamde Double-Opt-In-Procedure. Dat wil zeggen dat u na registratie een e-mail ontvangt waarin u wordt gevraagd uw registratie te bevestigen. Deze bevestiging is nodig zodat niemand zich met andere e-mailadressen kan registreren. De registraties voor de nieuwsbrief worden gelogd om het registratieproces volgens de wettelijke vereisten te kunnen bewijzen. Dit omvat het opslaan van de registratie- en bevestigingstijd en het IP-adres. Ook de wijzigingen in uw gegevens die zijn opgeslagen bij de aanbieder van de verzendservice, worden geregistreerd.

.

Verwijdering en beperking van de verwerking: We kunnen uitgeschreven e-mailadressen maximaal drie jaar bewaren op basis van onze legitieme belangen voordat we ze verwijderen om aan te tonen dat er eerder toestemming is gegeven. De verwerking van deze gegevens blijft beperkt tot het doel van een mogelijke verdediging tegen claims. Een individueel verzoek tot verwijdering is te allen tijde mogelijk, mits tegelijkertijd het bestaan van de eerder gegeven toestemming wordt bevestigd. In het geval van verplichtingen om bezwaren permanent in acht te nemen, behouden wij ons het recht voor om het e-mailadres alleen voor dit doel op te slaan in een block list (de zogenaamde "block list").

.

Het vastleggen van het registratieproces vindt plaats op basis van onze legitieme belangen om het goede verloop ervan te bewijzen. Voor zover wij een dienstverlener opdracht geven om e-mails te verzenden, gebeurt dit op basis van onze legitieme belangen in een effici├źnt en veilig verzendsysteem.

Inhoud:

Informatie over ons, onze diensten, promoties en aanbiedingen.

 • Typen verwerkte gegevens: Inventarisgegevens (bijv. namen, adressen); contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers); meta-, communicatie- en procedurele gegevens (bijv, IP-adressen, tijdstempels, identificatienummers, toestemmingsstatus).
 • betrokkenen: Communicatiepartners.
 • Doeleinden van de verwerking: Direct marketing (bijv. per e-mail of post).
 • Rechtsgrond: Toestemming (art. 6 lid 1 p. 1 lit. a) DSGVO).
 • Oppositie (opt-out): U kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief te allen tijde annuleren, d.w.z. uw toestemming intrekken of bezwaar maken tegen verdere ontvangst. Aan het einde van elke nieuwsbrief vindt u een koppeling waarmee u de nieuwsbrief kunt annuleren. U kunt hiervoor ook een van de bovenstaande contactopties gebruiken, bij voorkeur e-mail.

Verder commentaar op verwerkingsprocessen, procedures en services:

 • E-mails ter herinnering van het bestelproces: Als gebruikers een bestelproces niet voltooien, kunnen we gebruikers per e-mail herinneren aan het bestelproces en hen een koppeling sturen om het proces voort te zetten. Deze functie kan bijvoorbeeld handig zijn als het aankoopproces niet kon worden voortgezet vanwege een browsercrash, onoplettendheid of vergetelheid. De verzending vindt plaats op basis van toestemming, die gebruikers te allen tijde kunnen intrekken; Wettelijke basis: toestemming (art. 6 lid 1 p. 1 lit. a) DSGVO).

Aanwezigheid in sociale netwerken (sociale media)

Wij onderhouden online aanwezigheid binnen sociale netwerken en verwerken gebruikersgegevens in dit kader om te communiceren met gebruikers die daar actief zijn of om informatie over ons aan te bieden.

.

Wij wijzen erop dat dit gepaard kan gaan met de verwerking van gebruikersgegevens buiten het gebied van de Europese Unie. Dit kan risico's voor gebruikers met zich meebrengen, omdat bijvoorbeeld de handhaving van de rechten van gebruikers kan worden bemoeilijkt.

.

Verder worden gebruikersgegevens binnen sociale netwerken meestal verwerkt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Er kunnen bijvoorbeeld gebruiksprofielen worden aangemaakt op basis van het gebruiksgedrag en de daaruit voortvloeiende interesses van de gebruikers. De gebruiksprofielen kunnen op hun beurt worden gebruikt om bijvoorbeeld advertenties binnen en buiten de netwerken te plaatsen die vermoedelijk overeenkomen met de interesses van de gebruikers. Voor deze doeleinden worden meestal cookies opgeslagen op de computers van de gebruikers, waarin het gebruiksgedrag en de interesses van de gebruikers worden opgeslagen. Bovendien kunnen gegevens ook worden opgeslagen in de gebruiksprofielen, ongeacht de apparaten die door de gebruikers worden gebruikt (vooral als de gebruikers lid zijn van de respectieve platforms en erop zijn ingelogd).

Voor een gedetailleerde presentatie van de respectieve vormen van verwerking en de opties om bezwaar te maken (opt-out), verwijzen we naar de privacyverklaringen en informatie van de exploitanten van de respectieve netwerken.

Ook in het geval van informatieverzoeken en het doen gelden van de rechten van de betrokkene, wijzen we erop dat deze het meest effectief bij de aanbieders kunnen worden gedaan. Alleen de providers hebben toegang tot de gegevens van de gebruikers en kunnen passende maatregelen nemen en direct informatie verstrekken. Als u nog hulp nodig hebt, kunt u contact met ons opnemen.

 • Typen verwerkte gegevens: Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers); inhoudelijke gegevens (bijv. invoer in online formulieren); gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden); meta-, communicatie- en procedurele gegevens (bijv. IP-adressen, tijdsinformatie, identificatienummers, toestemmingsstatus).
 • Gegevensonderwerpen: Gebruikers (bijv. bezoekers van de website, gebruikers van online services).
 • Doel van de verwerking: Contactverzoeken en communicatie; feedback (bijv. het verzamelen van feedback via een online formulier); marketing.
 • Rechtmatige grondslag:Legitieme belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f) DSGVO).

Verder informatie over verwerkingsactiviteiten, procedures en services:

Plugins en ingesloten functies evenals inhoud

Wij integreren functionele en inhoudselementen in ons online aanbod die worden verkregen van de servers van hun respectieve providers (hierna te noemen "externe providers"). Dit kunnen bijvoorbeeld afbeeldingen, video's of stadsplattegronden zijn (hierna uniform "content" genoemd).

.

De integratie vereist altijd dat de externe aanbieders van deze inhoud het IP-adres van de gebruiker verwerken, omdat ze zonder het IP-adres de inhoud niet naar hun browser kunnen sturen. Het IP-adres is dus vereist voor de weergave van deze inhoud of functionaliteit. We streven ernaar om alleen dergelijke inhoud te gebruiken waarvan de respectieve providers het IP-adres alleen gebruiken voor het leveren van de inhoud. Externe aanbieders kunnen ook zogenaamde pixeltags (onzichtbare afbeeldingen, ook bekend als "webbakens") gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. De "pixeltags" kunnen worden gebruikt om informatie te analyseren, zoals het bezoekersverkeer op de pagina's van deze website. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en kan onder andere technische informatie bevatten over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, tijdstip van bezoek en andere informatie over het gebruik van ons online aanbod en kan worden gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen.

.
 • Typen verwerkte gegevens:Gebruiksgegevens (bijv. bezochte webpagina's, interesse in inhoud, toegangstijden); meta-, communicatie- en procedurele gegevens (bijv. IP-adressen, tijdstempels, identificatienummers, toestemmingsstatus); contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers); inhoudsgegevens (bijv. invoer in online formulieren).
 • betrokkenen: gebruikers (bijv. website bezoekers, gebruikers van online services).
 • Doel van de verwerking: Aanbieden van ons online aanbod en gebruiksvriendelijkheid; profielen met gebruikersgerelateerde informatie (aanmaken van gebruikersprofielen).
 • Gerechtelijke grondslag: Gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 p. 1 lit. f) DSGVO).

Verder commentaar op verwerkingsprocessen, procedures en services:

 • Integratie van software, scripts of frameworks van derden (bijv. jQuery): Wij integreren software in ons online aanbod die we ophalen van servers van andere aanbieders (bijvoorbeeld functiebibliotheken die we gebruiken voor de presentatie of gebruiksvriendelijkheid van ons online aanbod). Daarbij verzamelen de betreffende aanbieders het IP-adres van de gebruiker en kunnen dit verwerken om de software naar de browser van de gebruiker te sturen en voor veiligheidsdoeleinden, evenals voor de evaluatie en optimalisatie van hun aanbod. - We integreren software in ons online aanbod die we van servers van andere aanbieders halen (bijv. functiebibliotheken die we gebruiken voor de weergave of gebruiksvriendelijkheid van ons online aanbod). Daarbij verzamelen de respectieve aanbieders het IP-adres van de gebruikers en kunnen dit verwerken om de software naar de browser van de gebruiker te sturen en voor beveiligingsdoeleinden, alsmede voor de evaluatie en optimalisatie van hun aanbod; Rechtmatige grondslag:Gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f) DSGVO).
 • Font Awesome (beschikbaarstelling op eigen server): Weergave van lettertypen en pictogrammen; Serviceprovider:De Font Awesome-pictogrammen worden gehost op onze server, er worden geen gegevens doorgegeven aan de provider van Font Awesome; Gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 p. 1 lit. f) DSGVO).
 • Vimeo: Video-inhoud; Dienstverlener: Vimeo Inc., Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA; Rechtelijke grondslag:Legitieme belangen (Art. 6 lid 1 p. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://vimeo.com; Privacyverklaring: https://vimeo.com/privacy; Opt-out: We wijzen erop dat Vimeo Google Analytics kan gebruiken en verwijzen naar het privacybeleid (https://policies.google.com/privacy), evenals de opt-out opties voor Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) of de instellingen van Google voor het gebruik van gegevens voor marketingdoeleinden (https://adssettings.google.com/).

Management-, organisatie- en supporttools

Wij maken gebruik van services, platforms en software van andere leveranciers (hierna te noemen "externe leveranciers") voor het organiseren, beheren, plannen en leveren van onze services. Bij het selecteren van de externe aanbieders en hun diensten houden we ons aan de wettelijke vereisten.

In deze context kunnen persoonlijke gegevens worden verwerkt en opgeslagen op de servers van externe aanbieders. Het kan hierbij gaan om verschillende gegevens die we verwerken in overeenstemming met dit privacybeleid. Deze gegevens kunnen met name stam- en contactgegevens van gebruikers, gegevens over transacties, contracten, andere processen en hun inhoud omvatten.

.

Wanneer gebruikers worden doorverwezen naar de externe aanbieders of hun software of platforms als onderdeel van communicatie, zakelijke of andere relaties met ons, kunnen de externe aanbieders gebruiksgegevens en metadata verwerken voor beveiliging, service optimalisatie of marketingdoeleinden. Wij verzoeken u daarom de privacyverklaringen van de respectieve externe aanbieders in acht te nemen.

.
 • Typen verwerkte gegevens:Inhoudelijke gegevens (bijv. invoer in online formulieren); Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden); Meta-, communicatie- en procedurele gegevens (bijv, IP-adressen, tijdstippen, identificatienummers, toestemmingsstatus).
 • betrokkenen: Communicatiepartners; Gebruikers (bijv. website bezoekers, gebruikers van online diensten).
 • Doeleinden van de verwerking: Contactaanvragen en communicatie; Levering van contractuele diensten en klantenservice; Kantoor- en organisatie procedures.
 • Rechtmatige grondslag:Gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f) DSGVO).

Verder toelichting op verwerkingsactiviteiten, procedures en services:

 • KI-software (op eigen server): Gebruik van "kunstmatige intelligentie" in de respectievelijk toepasselijke juridische betekenis van de term, d.w.z. voornamelijk op bepaalde logica en in wezen autonome natuurlijke taal of andere inputs en gegevens om software te begrijpen en te genereren, informatie te analyseren en voorspellingen te doen; Dienstverlener:Uitvoering op servers en/of computers onder onze verantwoordelijkheid voor gegevensbescherming zonder gegevens door te geven aan andere ontvangers; Wettelijke grondslag:Gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f) DSGVO).
 • .
 • OpenAI: Interfacetoegang (zogenaamde "API") tot AI-gebaseerde diensten die zijn ontworpen om natuurlijke taal en gerelateerde invoer en gegevens te begrijpen en te genereren, informatie te analyseren en voorspellingen te doen ("AI", d.w.z. "Artificial Intelligence", moet worden opgevat in de toepasselijke juridische betekenis van de term); Service Provider: OpenAI OpCo, LLC, 3180 18th St, San Francisco, CA 94110 USA; Rechtelijke grondslag:Legitieme belangen (Art. 6 lid 1 p. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://openai.com/product; Privacyverklaring: https://openai.com/policies/privacy-policy; Contract: https://openai.com/policies/gegevensverwerking-addendum; Standaard contractuele clausules (die het niveau van gegevensbescherming garanderen in geval van verwerking in derde landen): https://openai.com/policies/data-processing-addendum; Opt-out: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevgtKyiSWIOj6CV6XWBHl1daPZSOcIWzcUYUXQ1xttjBgDpA/viewform.
 • IBM (Watson Studio): interface toegang (zogenaamde "API") tot AI-gebaseerde diensten die zijn ontworpen om natuurlijke taal en gerelateerde invoer en gegevens te begrijpen en te genereren, informatie te analyseren en voorspellingen te doen ("AI", d.w.z. "Artificial Intelligence", moet worden opgevat in de toepasselijke juridische betekenis van de term); Service Provider: IBM Deutschland GmbH, IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Duitsland. Rechtmatige grondslag:Legitieme belangen (Art. 6 lid 1 p. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://www.ibm.com/de-de/about; Gegevensbeschermingsverklaring: https://www.ibm.com/de-de/privacy; Contract: https://www.ibm.com/privacy/portal/de-de.
 • DeepL: interfacetoegang (zogenaamde "API") tot AI-gebaseerde diensten die zijn ontworpen om natuurlijke taal en gerelateerde invoer en gegevens te begrijpen en te genereren, informatie te analyseren en voorspellingen te doen ("AI", d.w.z. "Artificial Intelligence", moet worden opgevat in de toepasselijke juridische betekenis van de term); Service Provider: DeepL SE, Maarweg 165, 50825 Keulen, Duitsland. Rechtmatige grondslag:Legitieme belangen (Art. 6 lid 1 p. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://www.deepl.com/de/privacy; Gegevensbeschermingsverklaring: https://www.deepl.com/de/privacy.
 • WeTransfer: Overdracht van bestanden via internet; Service provider: WeTransfer BV, Oostelijke Handelskade 751, Amsterdam, 1019 BW, Nederland; Rechtmatige grondslag:Gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 p. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://wetransfer.com; Privacybeleid: https://wetransfer.com/legal/privacy.
 • Google Spreadsheets: online toepassing voor spreadsheets, documentopslag, samenwerking en het delen van documenten; Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; Gerechtvaardigde gronden:Gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://www.google.com/sheets/about/; Gegevensbeschermingsverklaring: https://www.google.com/policies/privacy/; Contractuele verwerkersovereenkomst: https://cloud.google.com/terms/data-processing-addendum; Standaard contractuele clausules (die het niveau van gegevensbescherming voor verwerking in derde landen waarborgen): https://cloud.google.com/terms/eu-model-contract-clausule; Voordere informatie: https://cloud.google.com/privacy.

Wijziging en bijwerking privacybeleid

We raden u aan de inhoud van ons privacybeleid regelmatig te bekijken. Wij passen het privacybeleid aan zodra wijzigingen in de door ons uitgevoerde gegevensverwerking dit noodzakelijk maken. Wij stellen u op de hoogte zodra de wijzigingen een daad van medewerking van uw kant vereisen (bijvoorbeeld toestemming) of een andere individuele kennisgeving.

.

Waar wij in dit Privacybeleid adressen en contactgegevens van bedrijven en organisaties geven, wijzen wij u erop dat adressen in de loop der tijd kunnen veranderen en dat u de informatie moet controleren voordat u contact met ons opneemt.

.

Rechten van betrokkenen

Als betrokkene hebt u volgens de GDPR verschillende rechten, die met name voortvloeien uit art. 15 tot 21 DSGVO:

 • Recht om bezwaar te maken: U hebt te allen tijde het recht om op gronden die verband houden met uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die wordt uitgevoerd op basis van Art. 6(1)(e) of (f) DSGVO; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. Als de persoonsgegevens die op u betrekking hebben worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben ten behoeve van dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering, voor zover deze gepaard gaat met dergelijke direct marketing.
 • Recht op intrekking in geval van toestemming: U hebt het recht om een toestemming die u hebt gegeven te allen tijde in te trekken.
 • Recht van toegang: U hebt het recht om bevestiging te vragen of de gegevens in kwestie worden verwerkt en om informatie over deze gegevens te ontvangen, evenals nadere informatie en een kopie van de gegevens in overeenstemming met de wettelijke vereisten.
 • Recht van rectificatie: U hebt het recht om in overeenstemming met de wettelijke vereisten te verzoeken om aanvulling van de gegevens die op u betrekking hebben of om correctie van onjuiste gegevens die op u betrekking hebben.
 • Recht op wissen en beperking van de verwerking: U hebt, in overeenstemming met de wet, het recht om te verzoeken dat de gegevens over u zonder onnodige vertraging worden gewist, of anders, in overeenstemming met de wet, om beperking van de verwerking van de gegevens te verzoeken.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: U hebt het recht om gegevens over u, die u aan ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machine-leesbaar formaat in overeenstemming met de wettelijke vereisten, of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te eisen.
 • Klacht bij toezichthoudende autoriteit: Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, de plaats waar u werkt of de plaats van de vermeende inbreuk, indien u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, inbreuk maakt op de vereisten van de GDPR.
.

Definities van termen

Dit gedeelte biedt u een overzicht van de termen die in dit Privacybeleid worden gebruikt. Veel van de termen zijn afkomstig uit de wet en worden voornamelijk gedefinieerd in artikel 4 van de GDPR. De wettelijke definities zijn bindend. De volgende toelichtingen zijn daarentegen vooral bedoeld om het begrip te bevorderen. De termen zijn alfabetisch gerangschikt.

 • Content Delivery Network (CDN): Een "Content Delivery Network" (CDN) is een dienst met behulp waarvan de inhoud van een online aanbieding, met name grote mediabestanden, zoals afbeeldingen of programmascripts, sneller en veiliger kan worden afgeleverd met behulp van regionaal gedistribueerde servers die via het internet met elkaar zijn verbonden.
 • Conversiemeting: Conversiemeting (ook wel "bezoekactie-evaluatie" genoemd) is een procedure waarmee de effectiviteit van marketing maatregelen kan worden bepaald. Hiervoor wordt meestal een cookie opgeslagen op de apparaten van de gebruikers binnen de websites waarop de marketing maatregelen plaatsvinden en vervolgens weer opgehaald op de doel-website. Zo kunnen we bijvoorbeeld nagaan of de advertenties die we op andere websites hebben geplaatst, succesvol waren.
 • Persoonsgegevens: "Persoonsgegevens" zijn alle gegevens over een ge├»dentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd); een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden ge├»dentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator (bijvoorbeeld een cookie) of een of meer bijzondere kenmerken die een uitdrukking zijn van de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
 • Profielen met gebruikersgerelateerde informatie: De verwerking van "profielen met gebruikersgerelateerde informatie", kortweg "profielen", omvat elk type geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij deze persoonsgegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te identificeren (afhankelijk van het type profilering kan dit verschillende informatie omvatten met betrekking tot demografie, gedrag en interesses, zoals bijv, interactie met websites en hun inhoud, etc.) te analyseren, te evalueren of te voorspellen (bijv. interesses in bepaalde inhoud of producten, klikgedrag op een website of locatie). Cookies en webbakens worden vaak gebruikt voor profileringsdoeleinden.
 • Verwerkingsverantwoordelijke: De "verwerkingsverantwoordelijke" is de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
 • Verwerking:"Verwerking" is elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde proced├ęs. De term is breed en omvat vrijwel elke bewerking van gegevens, ongeacht of deze worden verzameld, ge├źvalueerd, opgeslagen, verzonden of verwijderd.

Status: April 2023